Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prodávající zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.           TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Huka stores s.r.o. – Huka.cz, Pavlovická 42/4, 77900, Olomouc identifikační číslo: 07383215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186062 (dále jen „správce“).

1.2.        Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Huka stores s.r.o. – Huka.cz, Pavlovická 42/4, 77900, Olomouc, adresa elektronické pošty info@huka.cz, obchod@huka.cz , telefon +420 608 712 401

1.3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.           PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.2.        splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.3.        splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.           ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.        Při zpracování osobních údajů prodejce nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje prodejce zpracovává.

 

4.           DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.           DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.        V případě nákupu zboží v na www.huka.cz  bude společnost prodávající zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude prodávající provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude prodejce provádět sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne prodejce osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu www.huka.cz, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.        Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu www.huka.cz, zpracovává prodejce dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů prodejce spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

5.3.        Prodejce bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

5.4.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.           PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

6.2.        Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6.4.        Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje prodejce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u prodejce jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených  čl. 1.

6.5.        Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje prodejce zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

7.           POUŽITÍ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

7.1.        Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá prodejce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

7.2.        Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

7.3.        V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:
Explorer 7, 8, 9
Firefox 4.0
Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies:
1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".
1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení
Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění Cookies:
1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“
1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat
 
 

 

GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE ADWORDS

 

7.4.        K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá prodejce službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 

7.5.        Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách prodejce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

 

7.6.        Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty.

 

7.7.        Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

7.8.        V rámci služby Google Analytics využívá prodejce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

7.9.        Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránekwww.huka.cz  vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

8.           REMARKETING

8.1.        Prodejce využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

·        ZBOŽÍ.CZ od společnosti Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit kliknutím na následující odkaz [ www.imedia.cz ].

9.           UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ

9.1.        Webové stránky www.huka.cz obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

·        plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

9.2.        Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Netmax SET s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

10 .        ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ

10.1.     Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných prodejci, bude prodejce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude prodejce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů prodejce). Tyto osobní údaje jsou poskytovány prodejci dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost prodejce nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

 

10.2.     Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky prodece uplatněna reklamace výrobku, bude prodejce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností prodejce, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává prodejce osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti prodejce reklamaci vyřídit.

 

10.3.     Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět prodejce sám nebo prostřednictvím zpracovatele příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, zejména Mojzíková Renata (IČO: 48012882). Bude-li to vhodné či potřebné je prodejce oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může prodejce takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným prodejci prostřednictvím e-mailové adresy info@huka.cz.

11.         ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ODSTOUPENÍM OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

11.1.     V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.huka.cz bude prodejce zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři o odstoupení od smlouvy. Tyto poskytnuté osobní údaje bude prodejce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodejce), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

 

11.2.     Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude prodejce provádět sám, prostřednictvím společnosti Mojzíková Renata (IČO: 48012882), anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.